תנאי שימוש ותנאי השירות הללו (להלן: “ההסכם”) נועדו להסדיר את היחסים בין משתלת רמות א.ג.מ. בע”מ ח.פ. 514298058 (“החברה”, “אנחנו”, “אותנו”, “שלנו”) לבין המשתמשים באתר שלה. אם אינכם מסכימים להם, אינכם רשאים להשתמש באתר של החברה.

הסכם זה הוא בנוסף למדיניות הפרטיות שלנו.

זכות קניינית

האתר שלנו מכיל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר ומידע קנייני אחר אשר אנו הבעלים שלהם מבחינה חוקית. למעט מידע ציבורי או אשר ניתנה עליו אישור בכתב לשימושו, אינכם רשאים להשתמש , לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור, לשווק, לפרסם, לשדר, להפיץ, להציג, או לנצל לכל מטרה מסחרית או לא מסחרית, כל חלק בשירות, בפתרונות, שימוש בשירות או בפתרונות, לגנוב, לקחת במרמה, או כל ניצול אחר.

שימוש במותגי החברה ו/או בסימני מסחר שלה ניתן אך ורק בהתאם להנחיות השימוש שלנו.

החברה עשוייה להשתמש בתמונות, סרטונים, או כל תוכן אחר כדי להציג אותם באתר שלנו, ברשתות החברתיות שלנו או בכל מקום אחר שיימצא לנכון על ידינו. השימוש בתוכן זה כפוף לזכויות יוצרים. במידה ויידרש על פי חוק להציג קרדיט ליוצר, הוא יוצג. הרישיון שלנו להצגה אינו מאפשר לכם לעשות בו כל שימוש למעט אם ביקשתם מהיוצר עצמו. כמו כן, אנו עשויים להשתמש בסימני מסחר לרבות לוגו, גרפיקה וכל מדיה אחרת של חברות, ארגונים וגופים אחרים, הרשות להציג כפופה להנחיות השימוש במותג של ארגונים אלו בלבד.

שימוש אישי

אתם רשאים לעשות שימוש באתר ובמידע שלנו לצורך שימוש אישי ולא מסחרי ובלבד שלא פוגע בשם הטוב של החברה. אינכם תפגעו בנו, במותג שלנו, בשם המסחרי ובשם הטוב שלנו, באתרי האינטרנט שלנו, בלקוחות שלנו ובכל דרך אחרת שיכולה, עלולה או עשוייה לפגוע בנו.

אינכם רשאים להתקין וירוסים, תוכנות, רובוטים, או כל דבר אחר שיכול לפגוע באתר האינטרנט של החברה ו/או בשרתים עליהם נמצא האתר. לא תשלחו ספאם, ווירוסים בכל דרך כזו או אחרת אל החברה בכל אמצעי ההתקשרות. אינכם רשאים לשנות תוכן, קוד, תוכנות שיימסרו לכם, אינכם רשאים לאפשר גישה בלתי מורשית לשירות.

פרטיות

אנא ראו את מדיניות הפרטיות שלנו אשר חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

שיפוי

אתם מסכימים לשפות ולפצות את החברה, חברת האם שלה או כל חברה קשורה אחרת, מנהליה, שותפיה, סוכניה, עובדיה, ושותפים אחרים, מכל נזק, הפסד, חבות, תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורך דין, הנובע מהפרה של הסכם זה או כל הפרה של ההתחייבויות שלכם, לרבות זכויות קניין, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מידע קנייני, זכויות פטנט, סוד מסחרי וכל מידע אחר.

שיפוט ובתי משפט

ההסכם כפוף לחוקי מדינת ישראל, ואתם מסכימים לכך באופן מפורש לסמכיות בתי המשפט בישראל.

שונות

החברה עשויה לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת על ידי עדכון בעמוד זה. החברה אינה מתחייבים לספק לכם עדכונים ועל אחריותכם לבקר דף זה מעת לעת.

מעודכן נכון למרץ 2019.